English Ki�isel Verilerin Korunmas� Bilgi Toplumu Hizmetleri
Organizasyon

Organizasyon

Garanti Leasing Yönetim Kurulu

Başkan Ali Fuat ERBİL
Başkan Vekili Ali Temel
Üye Osman Bahri TURGUT
Üye Javier BERNAL DIONIS
Üye Selahattin Güldü
Üye Aydın Güler
Üye Cemal Onaran
Üye ve Genel Müdür Ünal GÖKMEN

Garanti Leasing Üst Yönetimi

Genel Müdür Ünal GÖKMEN
Genel Müdür Yardımcısı Volkan ÖZBEY
Genel Müdür Yardımcısı Altuğ TOKSÖZ
Genel Müdür Yardımcısı Levent GÜLBAHÇE
 

Organizasyon Şeması

 

Ortaklık Yapısı

ÜNVANI SERMAYE MİKTARI (TL) SERMAYE PAYI %
T.Garanti Bankası A.Ş. 349.999.992,21 99,9999977%
Garanti Yatırım Menkul Kıym.A.Ş. 1,00 0,0000003%
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. 1,00 0,0000003%
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. 1,00 0,0000003%
Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. 4,79 0,0000014%
  350.000.000,00 100%
 

Tarihçe

Garanti Finansal Kiralama, T.C. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı´ndan alınan izne istinaden 3226 sayılı kanun uyarınca yurt içi ve yurt dışında finansal kiralama işlemleri yapmak amacıyla kurulmuş ve ana sözleşmesinin 9 Ekim 1990 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi´nde yayımlanmasıyla faaliyete geçmiştir. Garanti Finansal Kiralama, 1 Ekim 2002 tarihinde Garanti Faktoring Hizmetleri AŞ´nin %99,3´üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarından Aktif Finansal Kiralama A.Ş. ile kendi çatısı altında birleşmiştir.

Sektörünün lider şirketlerinden olan Garanti Leasing, geniş bir tabana yayılan kurumsal ve ticari müşteriler ile küçük ve orta boy işletmelerin leasing işlemlerini gerçekleştirmektedir.

 

Değerlerimiz

AMACIMIZ

Çağın olanaklarını müşterilerimize sunmak

DEĞERLERİMİZ

Müşteri önceliğimizdir Büyük düşünürüz Tek bir ekibiz

 

 

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

 

ESAS SÖZLEŞMESİ

 

KURULUŞ

 

Madde 1- Aşağıda ticaret unvanları ile uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu; (Finansal Kiralama, Faktoring ve  Finansman Şirketleri Kanunu ile bu esas sözleşme Hükümlerine uygun olarak idare edilmek üzere ) anonim şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin hükümler uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

1-Türkiye Garanti Bankaı A.Ş. T.C. Uyruklu

İstiklal Cad.Bahçeli Hamam Sok.No:3-5-7 Beyoğlu / İstanbul

 

2-Doğuş Holding A.Ş.T.C. Uyruklu

Büyükdere Cad.Doğuş Han. No:42 Mecidiyeköy / İstanbul

 

3-Ana Yatırım A.Ş. T.C. Uyruklu

Büyükdere Cad.Doğuş Han. No:42 Mecidiyeköy / İstanbul

 

4-Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. T.C. Uyruklu

Büyükdere Cad.Doğuş Han. No:42 Mecidiyeköy / İstanbul

 

5-Tektaş Teknik Vasıtalar A.Ş. T.C. Uyruklu

Büyükdere Cad.Doğuş Han. No:42 Mecidiyeköy / İstanbul

ŞİRKETİN ÜNVANI

 

Madde 2- Şirketin ünvanı “ GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ’dir.

 

İŞLETME KONUSU

Madde 3- Şirket yurtiçi ve yurtdışına finansal kiralama işlemleri yapmak, faaliyet ve finansal kiralama ile ilgili faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Şirket Finansal Kiralama, Faktoring ve  Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ana faaliyet konusu ile ilgili olarak mevzuatın müsaadesi dahilinde aşağıdakileri yapabilir;

1-Mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve dışı  finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak, her çeşidi ile kiralama, faaliyet kiralaması işlemleri yapmak.

2-Finansal Kiralama mevzuatında finansal kiralama sözleşmesine konu olabileceği belirtilen malları ithal  etmek, satın almak, kiralamak,  hak  ve  mükellefiyetler  tesis  etmek, sigorta ettirmek, satmak veya devir etmek,

3-Sermaye  Piyasası  Kanunu  ve  ilgili  mevzuat  hükümleri çerçevesinde, amaç  ve  konusunu  gerçekleştirmek  amacıyla  her türlü borçlanmalara  girmek,  tahvil,  bono  ve  benzeri  menkul kıymetleri ihraç etmek  suretiyle  Sermaye  Piyasasından  kaynak sağlamak,

4-Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği olmamak kaydıyla, iyi bir finans idaresinin gerektirdiği şekilde menkul değer ve kıymetli  evrak  almak  ve  üzerinde  tasarrufta bulunmak,

5-Amaç ve  konusu  içinde  kalmak  şartıyla  veya  amaç  ve konusunu  gerçekleştirmek  amacıyla  her   türlü   teşebbüs   ve taahhütlere girişmek,  yerli  ve  yabancı  şahıslarla  işbirliği yapmak, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydı ile sadece bir gemi kiralamak üzere finansal kiralama şirketi kurmak,  şahıs ve  sermaye  şirketleri  ortaklığı,  iş  ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum  kurmak  veya  kurulmuş  olanlara iştirak etmek, gerektiğinde bunları  satmak,  devir  etmek  veya tasfiye etmek,

6-Faaliyet konusu ile ilgili  olarak  Finansal Kiralama mevzuatının izin verdiği ölçüde yurt içinde ya da yurt dışında şube açmak, vekalet  vermek, komisyon muameleleri yapmak,

7-Finansal, teknik ve hukuki danışmanlıklarda bulunmak veya bunları başka şahıslar ile birlikte gerçekleştirmek,

8-Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlayıcı  veya  yaratıcı işlem  ve  anlaşmaları  yurt  içi  ve   yurt dışı kurumlarla gerçekleştirmek,

9-Amaç ve konusu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için;

a-Teminatlı veya teminatsız her  nevi  krediler  almak  ve gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını  rehin  ve ipotek etmek,

b-Başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine rehin, işletme rehini, ipotek, intifa, irtifak, üst hakkı ve benzeri ayni hakları tesis ve tescil ettirmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, söz konusu hakları fek etmek, gerektiğinde devir etmek, merhun menkul malları hak sahiplerine iade etmek.

10-Şirketin ihtiyaçlarını karşılamak veya alacaklarını tahsil etmek amacıyla, her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri almak, satmak ve bunlar üzerinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmek, kira alacaklarını iskonto ettirmek bu alacakları teminata vermek, kredi sigortası yaptırmak,

11-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun belirleyeceği şart ve koşullar çerçevesinde Müşterileri ile yapacağı sözleşmeler çerçevesinde ve yaptığı işlemin bir parçası olarak müşterilerine ilave finansman sağlamak amacıyla toplamı ödenmiş sermayesinin yüzde birini geçmeyecek şekilde nakdi kredi kullandırmak.

12-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun belirleyeceği şart ve koşullar çerçevesinde Ana faaliyet konusu işlemler ile sınırlı olmak kaydıyla verilen garanti ve kefaletler ile sermayesinde yüzde on ve daha fazla paya sahip veya kontrolünü elinde bulunduran kişiler ile sermayesinin yüzde on ve daha fazlasına sahip olduğu veya kontrolünü elinde bulundurduğu ortaklıklara, toplamı ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisini geçmeyecek şekilde garanti ve kefaletler vermek.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

13-Sigortacılık mevzuatına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, finansal kiralama veya faaliyet kiralaması işlemlerine konu edilen mallara, bu işlemler kapsamında alınan teminatlara ve söz konusu malı kiralayan kişilere; finansman borcunun geri ödenmesi ve benzeri tüm finansman unsurlarını koruma altına alacak her çeşit sigortayı kapsayacak şekilde iştigal konusuna giren işlere ilişkin sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık etmek.

14-Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını vermek ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe etmek.

15-Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirmek, iktisap etmek, devretmek, teminat olarak göstermek ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapmak.

16-6362 sayılı yasa çerçevesinde konut finansmanı sağlamak.

Yukarıda  sayılan  işlemlerden  başka,  ileride  mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve şartlarda ana faaliyet konusu  genişletilmek istenildiğinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet  Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda  karar  alındıktan  sonra şirket, karar  konusu  işleri  yapabilecektir.  Esas  sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olan bu kararın uygulanmasında ilgili mevzuat uygulanacaktır.

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde sosyal, kültürel, eğitim, sağlık gibi amaçlarla kurulmuş olan vakıflara, derneklere, eğitim kurumlarına, üniversitelere ve benzeri kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. 

 

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde   4- Şirketin merkezi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:23 Sarıyer/ İSTANBUL adresindedir.

Şirket Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan ve gerektiğinde ilgili otoriteden kanuni izinleri almak suretiyle Türkiye’de ve/veya yabancı ülkelerde şubeler açabilir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

 

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

 

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6- Şirketin Sermayesi  350.000.000 TL (Üçyüzellimilyon Türk Lirası)’dır. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde nama yazılı 350.000.000  adet (üçyüzellimilyon) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin halen mevcut 73.000.000.-TL’lık sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 277.000.000 TL.nin 118.299.970 TL’ si şirketin “442-Geçmiş Yıllar Karları” hesabından, 158.700.030 TL’ si enflasyon düzeltmesi farkları hariç olmak üzere “420-Kar Yedekleri” hesabındaki Olağanüstü Yedek Akçelerden (V.U.K’nun 298.maddesi gereğince ) karşılanacaktır.

Şirket sermayesine eklenen tutar karşılığı çıkarılacak hisse senetleri ortaklara payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

 

HİSSE SENETLERİ

Madde 7- Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse devrine ilişkin işlemlerde 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili alt düzenlemelerinin konu ile ilgili hükümleri uygulanır.

 

SERMAYENİN ARTTIRILMASI

Madde 8- Şirketin sermayesi Genel Kurul Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu  Bankacılık Düzenleme Kurumu tebliğ ve yönetmenlikleri ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde arttırılabilir.

 

YÖNETİM KURULU

Madde 9-Yönetim Kurulu doğal üye olan Genel Müdür veya vekili dahil olmak üzere en az beş, en fazla ise dokuz üyeden oluşur.

 

YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ

Madde 10- Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür hariç, azami üç yıl için seçilirler. Süresi  biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu’nda bir boşalma olduğu takdirde , Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğin geri kalan süresini tamamlamak üzere yeni bir üye seçer ve ilk toplanacak Genel Kurul’un onayına sunar.

Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

 

Madde 11- Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

 

TEMSİL VE İLZAMI

Madde 12-  Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuata ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bütün belgelerin ve imzalanan sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için bunların imza yetkisi verilen kişiler (2 kişi) tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması gerekir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 375. Maddesindeki devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, murahhas aza ya da azalara veya üçüncü kişiye devredebilir.

 

YÖNETİM KURULU YETKİLERİ

 

Madde 13- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu  ve bu esas sözleşme ile Genel Kurul’a bırakılan konuların dışındaki her konuda kararlar almaya yetkilidir.

 

Yönetim kurulu 3. Kişi ve kurumlara yardım ve bağışta bulunulması hakkında karar almaya yetkilidir. Bağışın üst sınırı Genel kurulca tespit edilir.

 

DENETÇİLER

 

Madde 14- Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır.

 

Pay sahiplerinin mevzuat hükümleri itibariyle özel denetçi atanması konusundaki hakları saklıdır.

 

GENEL KURUL

 

Madde 15- Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Olağanüstü genel kurul ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanır.

Genel kurullara çağrı hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili madde hükümleri uygulanır.

Genel Kurullar şirket merkezinde, şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya başka bir şehirde ya da yurtdışında toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

 

İLAN

Madde 16- Şirkete ait yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası  Kanunu  ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 35. Maddesinin 4. Fıkrası hükmü ile 1524. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde bulunan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı tarihte ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI:

Madde 17- Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında  Bakanlık Temsilcisinin  hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin  yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak karar geçerli değildir.

Yasal mevzuatta öngörülen ve Genel Kurul’larda bulunması zorunlu olan diğer kuruluş temsilcilerine de Genel kurul toplantısı bildirilir.

 

OY HAKKI VE KULLANILMASI

Madde 18-Olağan ve olağanüstü toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin maliki oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oyu olacaktır.

Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin ekseriyetine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir

Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır. 

 

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 19- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, işbu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir

 

GENEL KURUL TOPLANTI  BAŞKANLIĞI VE GÖRÜŞ USÜLÜ

 

Madde 20- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, onun da yokluğunda toplantıda hazır bulunanların ekseriyetiyle seçilen kişi başkanlık eder. Başkan, görüşmelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve toplantı tutanağının kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulması temin eder.

 

Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok hissesi olan bir hissedar oy toplamakla görevlendirilir.

 

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin isimleri, hisseleri, oy miktarını belirten bir cetvel hazır olanlar tarafından imzalandıktan sonra tutanağa bağlanarak saklanır ve gerektiğinde ilgililere gösterilir.

 

GENEL MÜDÜR VE VEKİLİ

Madde 21- Genel Müdür ve vekili, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmenliklerindeki şartlara haiz kişiler arasından, Yönetim Kurulunca seçilir.

 

HESAP DÖNEMİ VE KAYIT DÜZENİ

Madde 22- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Şirket, tutacağı defterlerde bilanço ve kayıt düzenlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca tespit edilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gönderilir.

 

KARIN DAĞITIMI

 

Madde 23- Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan miktar safi (net) karı teşkil eder.

Oluşan safi kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle meydana gelen kardan;

a.         Safi (net) kar üzerinden % 5 oranda birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

b.         Kanuni yedek akçe ayrılmasından sonra kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c.         Birinci temettü hissesine halel gelmeksizin şirketin safi (net) karının % 10'u yönetim kurulu üyelerine ve/veya şirket idarecilerine ve personeline tahsis edilebilir.

Dağıtımın şekil ve zamanı genel kurul tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak belirlenir. TTK madde 519 hükmü uyarınca safi (net) kardan birinci tertip kanuni %5 yedek akçe ayrılmasını müteakip pay sahipleri için %5 kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri 2.tertip yedek akçe olarak ayrılır.

d.         Dağıtılabilir safi karın Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan dağıtılacak birinci temettü miktarından az olduğu veya hesap döneminin zararla kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 522.maddelerindeki düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kardan pay dağıtılmasına Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.

e.         Safi kardan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına kanun ve esas sözleşme ile ayrılan yedek akçelere ilave yada ilavesine veya ne kadarının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına yada bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakılacağına Genel Kurul karar verir. Kanun hükmü gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça Genel Kurul, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar veremez.

f)         Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

g)         Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu yasal karşılıklar ve ortakların saklı temettü payları ayrıldıktan sonra kalan karın %1’ini aşmamak üzere kamu yararı güden dernek ve vakıflara bağışta bulunulmasına karar verebilir.

 

ŞİRKETİN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 24- Şirket bilançosu ile kar ve zarar cetvellerinin ilgili makamlar ile paylaşımı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yönetmelik ve tebliğlerinin hükümlerine uyulur.

Şirket ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tebliğ ve yönetmenlikleri uyarınca düzenlenmesi gereken raporları düzenler ve zamanında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gönderir.

 

SAİR HUSUSLAR

Madde 25- İş  bu esas sözleşmede  bulunmayan  hususlar  hakkında  Türk Ticaret  Kanunu , Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,  Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili Kanun ve Mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı Yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.

 

 

Ticaret Sicil Gazetesi 27 Eylül 2016 Sayı:9163
Ticaret Sicil Gazetesi 15 Haziran 2016 Sayı: 9097
Ticaret Sicil Gazetesi 7 Mart 2014 Sayı: 8423
Ticaret Sicil Gazetesi 12 Haziran 2013 Sayı: 8340
Ticaret Sicil Gazetesi 24 Aralık 2007 Sayı: 6962
Ticaret Sicil Gazetesi 5 Ağustos 2004 Sayı: 6108
Ticaret Sicil Gazetesi 2 Temmuz 2003 Sayı: 5832
Ticaret Sicil Gazetesi 4 Ekim 2000 Sayı: 5649
Ticaret Sicil Gazetesi 2 Ağustos 2000 Sayı: 5101
Ticaret Sicil Gazetesi 2 Kasım 1999 Sayı: 4910
Ticaret Sicil Gazetesi 16 Eylül 1997 Sayı: 4377
Ticaret Sicil Gazetesi 8 Nisan 1996 Sayı: 4014
Ticaret Sicil Gazetesi 14 Temmuz 1994 Sayı: 3828
Ticaret Sicil Gazetesi 13 Mayıs 1994 Sayı: 3532
Ticaret Sicil Gazetesi 3 Aralık 1993 Sayı: 3419
Ticaret Sicil Gazetesi 23 Mart 1993 Sayı: 3247
Ticaret Sicil Gazetesi 26 Mart 1992 Sayı: 2996
Ticaret Sicil Gazetesi 8 Mart 1991 Sayı: 2732
Ticaret Sicil Gazetesi 5 Mart 1991 Sayı: 2729

 

 

Bağımsız Denetçiler

Ünvanı Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Adresi Merkez Adresi Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29 34805
  Beykoz İstanbul TÜRKİYE
Telefon +90 (216) 681 9000
Fax +90 (216) 681 9090
Web adresi www.kpmg.com
 

Ticaret Tescili - MERSİS

Ünvanı Garanti Finansal Kiralama A.Ş.
Adresi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:23
  Sarıyer / İstanbul
Ticaret Sicil Numarası 269116
MERSİS Numarası 0389000634800012
Bağlı Bulunduğu Ticaret Odası İSTANBUL

 

Biz Sizi Arayalım