English Ki�isel Verilerin Korunmas� Bilgi Toplumu Hizmetleri
Komiteler

Komiteler

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi Üyeleri

 

Osman Bahri TURGUT
Denetim Komitesi Üyesi

1969 doğumludur. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak katıldığı Garanti Bankası bünyesinde, 1993 yılında 3. Derece Müfettiş, 1994 yılında Ticari ve Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve 1995 yılında İstanbul Kurumsal Müdür Yardımcısı oldu. 1996 yılında Tam Hizmet Şube Müdür Vekili görevini üstlendikten sonra 1 Mayıs 1997 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Başkan Yardımcılığı'na atandı. 1999 yılında Ticari Krediler Birim Müdürü, 2001 yılında ise İç Kontrol Merkezi Birim Müdürü görevlerinde bulunmuş olup, 04.10.2006 tarihi itibari ile Garanti Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı, ve 2014 yılından itibaren de İç Denetim ve Kontrol Başkanı görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş. ve Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'de murakıp, Garanti Bankası Emekli Yardım Sandığı'nda ve Garanti Kültür A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği ve Motoractive IFN SA/Romanya, Ralfi IFN SA/Romanya ve Domenia Credit IFN SA/Romanya kurumlarında denetim komitesi üyelikleri görevlerini üstlenmiş olan Osman Bahri Turgut'un 24 yıllık bankacılık deneyimi bulunmaktadır.

Cemal Onaran
Denetim Komitesi Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Cemal Onaran, aynı yıl Garanti Bankası Teftiş Kurulu’nda müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. 2000- 2007 yılları arasında Garanti Bankası’nın İstanbul’daki çeşitli bölgelerinde Bölge Müdürü olarak görev aldı. 2007 yılının Ekim ayında Garanti Mortgage’ın kurulmasıyla Garanti Mortgage Genel Müdürü olarak atandı. 1 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan Onaran, 1 Ocak 2017’de Garanti Bankası Kobi Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Onaran’ın bankacılık ve işletmecilik dallarında 26 yıl iş tecrübesi bulunuyor.

 

Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

1. Amaç
1.1. Garanti Finansal Kiralama A.Ş. (Şirket) Denetim Komitesi (Komite); şirketin iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu'nun gözetim görevini yerine getirmesine yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur.

1.2. Komite uzmanlaşmış ve odaklanmış bir şekilde; 
    Muhasebe sistemi, finansal raporlama ve kamuyu aydınlatma,
    İç kontrol ve iç denetim sistemi
    Bağımsız dış denetim
    Kanun, düzenleme ve etik ilkelere uyum 

konularında şirketin sistem, süreç ve faaliyetlerini gözden geçirir, değerlendirir ve gerektiğinde Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.

2.1. Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur.

2.2. Komite, şirket çalışanlarını veya şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir. Şirket çalışanlarının, Komite'nin gerekli gördüğü hallerde, Komite ile işbirliği yapması ve katkı sağlaması esastır.

2.3. Komite, iç sistemler kapsamındaki birimlerin personelinin doğrudan kendisine ulaşabilmesini sağlayacak iletişim kanalları oluşturur.

3. Komitenin Organizasyonu ve Çalışma Şekli

Üyelik
3.1. Denetim Komitesi, ilgili mevzuatta belirtilen hükümler esas alınarak oluşturulur.

Çalışma şekli
3.2. Denetim Komitesi, yılda en az dört kez toplanır.

3.3. Toplantılara gerekli görülen hallerde şirket yöneticileri ve çalışanları çağrılır. Ayrıca Komite, gerekli oldukça, iç denetçilerden ve bağımsız denetçilerden Komite'ye sunum yapmalarını isteyebilir.

3.4. Komite toplantılarına ilişkin sonuçlar tutanağa bağlanır ve düzenli bir şekilde saklanır. İlgili mevzuatta belirtilen şekilde Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapılır.

4. Görevler

İç Kontrol Sistemi
4.1. Komite, şirket yönetiminin, iç kontrolün önemini şirket çalışanları ile paylaşıp paylaşmadığını ve şirkette doğru bir kontrol kültürü'nün yerleşip yerleşmediğini değerlendirir.

4.2. Komite, uygulama hata ve eksikliklerine dair İç Denetim Birimi tarafından gerçekleştirilen periyodik ve sürece dönük inceleme sonuçları hakkında bilgi alır.

4.3. Komite, İç Denetim Birimi, T. Garanti Bankası AŞ Teftiş Kurulu  ve diğer kurumlar tarafından yapılan denetim çalışmaları sonrasında tespit edilen eksiklikleri takip eder ve giderilmeyen bulgular ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu'na bilgi verir.

İç Denetim
4.4. Komite, İç Denetim Birimi'nin İç Denetim Yönetmeliği'nde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini gözetir.

4.5. Komite, İç Denetim Birimi tarafından hazırlanan yıllık denetim planını ve yıllık denetim planında gerçekleştirilen revizyonları Yönetim Kurulu onayı öncesinden gözden geçirir.

4.6. İç Denetim Birimi personelinin atamalarını onaylar. İç Denetim Birimi Yönetmeliği'ni, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasından önce gözden geçirir. 

4.7. İç Denetim Müdürü'nün performans değerlendirmesini gerçekleştirir. Bu hususta gerektiğinde Şirket Genel Müdürü'nün görüşlerini alabilir.

4.8. Komite; iç denetim raporlarında tespit edilen hususlar konusunda üst düzey yönetim ve bunlara bağlı birimlerin aldığı kararları izler.

4.9. Komite; İç Denetim Birimi'nin izleme faaliyetlerinin sonuçlarını ve değerlendirmelerini içeren Komite'ye sundukları raporları değerlendirir.

4.10. Komite,  İç Denetim Birimi kadro yapısının yeterliliği ile denetim personelinin mevcut eğitim, yetkinlik ve uzmanlık düzeylerini izler ve denetim birimleri çalışanlarının teoride ve pratikte en iyi biçimde yetiştirilmeleri için gerekli tedbirleri alır. 

Finansal Raporlama ve Bağımsız Dış Denetim
4.11. Komite; Şirketin finansal raporlarının gerçek ve yansıtılması gereken tüm bilgileri kapsayıp kapsamadığını, Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını gözetir ve tespit edilen hata ve usulsüzlüklerin düzeltilmesini sağlar.

4.12. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları, Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Kanun, Düzenleme Ve Etik İlkelere Uyum
4.13. Komite, iç sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetir.

4.14. Komite, kendisine bağlı birimler vasıtasıyla kanun ve düzenlemelere uyum konusunda Şirket faaliyetlerini gözden geçirir.

4.15. Komite; Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket içi politika ve uygulama usullerine uyulup uyulmadığını gözetir ve alınması gereken gerekli görülen önlemler konusunda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.

5.Yürürlük
Komite görev ve çalışma esasları ve buradaki değişiklikler Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

 

Osman Bahri TURGUT
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

1969 doğumludur. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak katıldığı Garanti Bankası bünyesinde, 1993 yılında 3. Derece Müfettiş, 1994 yılında Ticari ve Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve 1995 yılında İstanbul Kurumsal Müdür Yardımcısı oldu. 1996 yılında Tam Hizmet Şube Müdür Vekili görevini üstlendikten sonra 1 Mayıs 1997 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Başkan Yardımcılığı'na atandı. 1999 yılında Ticari Krediler Birim Müdürü, 2001 yılında ise İç Kontrol Merkezi Birim Müdürü görevlerinde bulunmuş olup, 04.10.2006 tarihi itibari ile Garanti Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı, ve 2014 yılından itibaren de İç Denetim ve Kontrol Başkanı görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş. ve Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'de murakıp, Garanti Bankası Emekli Yardım Sandığı'nda ve Garanti Kültür A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği ve Motoractive IFN SA/Romanya, Ralfi IFN SA/Romanya ve Domenia Credit IFN SA/Romanya kurumlarında denetim komitesi üyelikleri görevlerini üstlenmiş olan Osman Bahri Turgut'un 24 yıllık bankacılık deneyimi bulunmaktadır.

Selahattin Güldü
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1990 yılında mezun olan Selahattin Güldü aynı yıl Garanti Bankası Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 1997-1999 yıllarında Şube müdürlüğü yaptı. 1999-2018 yılları arasında 19 yıl bankanın İstanbul’daki çeşitli bölgelerinde Bölge Müdürü olarak görev aldı. Bankacılık alanındaki iş tecrübesi 28 yıl olan Selahattin Güldü 01/04/2018 tarihinden itibaren Ticari Bankacılık ve Tüketici Finansmanından sorumlu. Garanti Leasing yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

1. Amaç
Garanti Finansal Kiralama A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite); Esas Sözleşme, Mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi ve bu konularda iyileştirme çalışmalarında bulunulması amacıyla kurulmuştur.

2. Komitenin Görevleri
·Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek,
·Bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak,

3. Üyelik
3.1. Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
3.2. Komite en az iki üyeden oluşur.
3.3. Komite başkanı ve üyesi icrada görev almayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
3.5. Üyeler en az 1 yıllık bir süre için atanırlar.

4. Komite Toplantıları
4.1. Kurumsal Yönetim Komitesi, yılda iki kez toplanır.
4.2. Toplantılara gerekli görülen hallerde şirket yöneticileri ve çalışanları çağrılır.
4.3. Komite toplantılarına ilişkin sonuçlar tutanağa bağlanır ve düzenli bir şekilde saklanır.
4.4.İlgili mevzuatta belirtilen şekilde Yönetim Kurulu´na bilgilendirme yapılır.

5.Yürürlük
Komite görev ve çalışma esasları yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Kredi Komitesi

Kredi Komite Üyeleri

Ali Temel, Kredi Komitesi Üyesi
Ünal Gökmen, Kredi Komitesi Üyesi

 

Kredi Komite FaaliyetleriKredi Komitesi; şirketin yönetim kurulunca belirlenmiş limitler çerçevesinde kredi kararları almak amacıyla kurulmuştur.

 

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ

Madde 1- AMAÇ VE KAPSAM
Bu iç yönergenin amacı; Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımı ile çalışma usul ve esaslarını Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge; Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımı ile yönetim kurulu toplantılarının esaslarını ve usullerini kapsar. 

Madde 2- DAYANAK
Bu İç Yönerge Türk Ticaret Kanunu´nun 367. ve 371. maddesi ile ilgili ikincil mevzuat dikkate alınmak suretiyle Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Madde 3- TANIMLAR
Bu İç Yönergede geçen; 
a) Şirket: Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi'ni
b) Toplantı: Yönetim Kurulu Toplantıları'nı
c) TTK: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu
d) SPK: Sermaye Piyasası Kanunu'nu
e) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nu
ifade eder. 

Madde 4- YÖNETİM KURULU'NUN OLUŞUMU, NİTELİKLERİ VE GÖREV SÜRESİ
4.1. Yönetim Kurulu doğal üye olan Genel Müdür veya vekili dahil olmak üzere en az beş, en fazla ise dokuz üyeden oluşur. 

4.2 Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür hariç, azami 3 (üç) yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu'nda bir boşalma olduğu takdirde , Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğin geri kalan süresini tamamlamak üzere yeni bir üye seçer ve ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. 4.3. Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının atanmaları ve seçilmelerine ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. 

Madde 5- YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ 
5.1 Şirket´in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurmaya yetkilidir. 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil mevzuat uyarınca kurulması gereken komite ve komisyonların oluşturulması ile bunların yetkilerine ilişkin hükümler saklıdır.

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuş olan yürürlükte olan mevzuat tahtında kurulması zorunlu komiteler aşağıda yer almakta olup, Yönetim Kurulu ilave komiteler kurmaya yetkilidir.

Denetim Komitesi; Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur. Denetim Komitesi'nin başlıca görevi, Şirketin iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemlerle muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek; bağımsız denetim kuruluşlarının seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak ve seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek ve konsolide denetime tabi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamaktır. 

Kredi Komitesi; Şirket Yönetim Kurulu, 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuatı'na uygun olarak kredi tahsis yetkilerinin belli tutarını Kredi Komitesi'ne devretmiştir. Genel Müdürlüğe, şubeler tarafından iletilen ve Genel Müdürlük kredi yetkisini aşan tüm kredi tekliflerinden uygun bulunanlar haftada bir kez toplanan Kredi Komitesi'ne sunulur. Kredi Komitesi, kendisine sunulan bu kredi tekliflerini inceler. Kendi yetkisi dahilindekileri sonuçlandırır. Yetkisinin üzerinde olup uygun bulduğu kredi teklifleri ise sonuçlandırılmak üzere Yönetim Kurulu'na sunulur. Kredi Komitesi Yönetim Kurulu tarafından ve azaları arasından seçilecek en az iki aza ile Genel Müdür'ün veya vekilinden oluşur.

Kurumsal Yönetim Komitesi; Esas Sözleşme, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili Mevzuat çerçevesinde; kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi, bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla Şirkette meydana gelen çıkar çatışmalarının tespiti ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunması amacıyla kurulmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereğince; Şirkette, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmek amacıyla kurulmuş olup bu komitelerin de görevlerini üstenmiştir.

5.2 Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuata ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar.

5.3 Yönetim Kurulu, yönetimi kısmen ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi ya da kişilere devretmeye ya da üyeleri arasında görev taksimi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu´nun 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen devredilemez ve vazgeçilemez yetkileri saklıdır. 

Yönetim Kurulu, Şirket'i temsile yetkili kimseleri ve temsil yetkisinin kullanılma şeklini tespit etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, ayrıca, temsil yetkisini bir veya daha fazla Üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişi ya da kişilere veya belirleyeceği diğer kimselere devredebilir, bunlara Şirket'i münferiden temsil yetkisi de tanıyabilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. 

Yönetim Kurulu veya Şirket adına imza yetkisi olanlar bir veya birkaç iş için özel veya genel vekaletlerle uygun gördükleri kişilere temsil yetkisi verebilirler. 

5.4 Yönetim Kurulu üyelerinin TTK 392. ve 437. Maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakkı vardır.

Madde 6- YÖNETİM KURULU TOPLANTI USUL VE ESASLARI 
6.1. Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. 

6.2 Yönetim Kurulu, Şirket'in tabi olduğu mevzuatta belirtilen usul ve esaslarla toplantıya davet edilir.

6.3 Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya üyelerden biri, Yönetim Kurulu üyelerinin yazılı karar tekliflerini de dikkate alarak toplantı gündemini belirler. 

6.4 Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

6.5 Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ Hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. 

Madde 7- TEMSİL ve İLZAM
Şirketin temsil ve ilzamı İç Yönerge'nin ekinde yer alan EK 1 dokümanında yer almaktadır. Bu kapsamda Şirketi temsilen yapılacak tüm sözleşme ve işlemlerin bağlayıcı olabilmesi için, Ek-1 de yer alan sınırlandırmalar ve istisnalar hariç olmak üzere Şirketin ticaret unvanı altında atılacak yetkili iki imzayı taşıması gerekmektedir.

Madde 8- GÖREV VE TANIMLARI
Şirketin mevcut görev adları, bu görevlerin tanımları, Genel Müdürlük ve Şubelere ilişkin olmak üzere görev yerleri ve derece ve bağlı bulunduğu kişi bilgileri Ek-2 dokümanında belirtilmiştir.

Madde 9- SON HÜKÜMLER
9.1. Bu İç Yönerge, Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi´nin 04.06.2015 tarihli Yönetim Kurulu'nda kabul edilmiş olup; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

9.2 Ekler İç Yönergenin ayrılmaz parçasıdır.

9.3. İç Yönergede düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında, esas sözleşme hükümleri, TTK ve ilgili tüm ikincil yasal mevzuat hükümleri uygulama bulur. Bu iç yönerge, Şirket esas sözleşmesine ve TTK´nın Yönetim Kurulu´na münhasıran yetki verdiği husus ve maddeler dışında Yönetim Kurulu´nun alacağı bir kararla her zaman tümü ile veya kısmen değiştirilebilir. 

EK-1
TEMSİL VE İLZAM

Alınacak bir Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizi her türlü konuda temsil etmek üzere bir ya da daha fazla yönetim kurulu üyesi sınırsız yetkili olarak atanabilir. Bu istisna haricinde Şirketimiz adına tanzim edilecek tüm evrakların ve şirketimizi temsilen yapılacak tüm sözleşme ve işlemlerin bağlayıcı olabilmesi için şirketin ticari unvanı altında yetkili iki imzayı taşıması gerekmektedir. Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza yetkili (A) grubu ve (B) grubu olmak üzere iki grup olarak belirlenmiş ve imza yetkilerinin aşağıdaki maddelerde belirtilen şekilde kullanılması kararlaştırılmıştır.

Şirketi temsil ve ilzama esas imza sirkülerimizin aşağıda yazılı şekilde yeniden tespit, tescil ve ilanına;

1- Aşağıdaki işlemlerin şirket ilzamı için (A) grubu imza yetkilisi iki Yönetim Kurulu Üyesinin müşterek imzalarının bulunması gerekir.

- Gayrimenkul alım satımı, hisse senedi alım satımı,

-Şirketin malları üzerinde tutarı 1.000.000.-USD'yi (Bir Milyon Amerikan Doları (dahil) geçen veya bu meblağın muadili bilumum para birimleri olmak üzere ayni hak tesisi veya bunların üçüncü kişilere teminat gösterilmesi,

- Tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ihraç edilmesi,

- Her türlü genel vekaletnameler,

-20.000.000.-USD (Yirmi milyon Amerikan doları) (dahil) ve üzeri meblağda veya bu meblağların muadili bilumum para birimleri dahil olmak üzere; leasing ve/veya faktoring sözleşmeleri ve bu sözleşmelere ilişkin bilumum evrakların imzalanması dahil her türlü sözleşmenin imzalanması (Bankalar ve Finans Kuruluşları nezdinde yapılacak olan her türlü hazine, türev ve kredi işlemeleri ve bu işlemlere ilişkin sözleşme ve bilumum evrakın hazırlanması ve imzalanması hariç olmak üzere),

-20.000.000.-USD (Yirmi Milyon Amerikan Doları) (dahil) ve üstündeki meblağlar veya bu meblağların fiili işlem günündeki TCMB Döviz satış kurundan çevrilerek, muadili diğer tüm para birimleri karşılığı tutarlardaki, şirketimizin bankalar nezdindeki hesaplarından gerçekleştirilecek havale ve transfer işlemleri,

-100.000.000.-USD (Yüz Milyon Amerikan Doları) (dahil) ve üstündeki meblağlar veya bu meblağların fiili işlem günündeki TCMB Döviz satış kurundan çevrilerek, muadili diğer tüm para birimleri olmak üzere şirketin kendi hesapları arasındaki havale ve transfer işlemleri, 

-50.000.000.-USD (Elli Milyon Amerikan Doları) (dahil) ve üstündeki meblağlar veya bu meblağların fiili işlem günündeki TCMB Döviz satış kurundan çevrilerek, muadili diğer tüm para birimleri olmak üzere Finans Kuruluşları ve Bankalar ile yapılacak olan her türlü hazine, türev işlemleri ve kredi işlemleri (kredilerin geri ödenmesi dahil) ve bu işlemlere ilişkin sözleşme ve bilumum evrakın hazırlanması ve imzalanması,

- Her türlü kıymetli evrak tanzimi.

2- Aşağıdaki işlemlerin şirket ilzamı için, bir imza yetkilisi Yönetim Kurulu Üyesi, diğeri Genel Müdür Yardımcısı olmak kaydıyla, (A) Grubu iki imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması gerekmektedir.

- Şirketin malları üzerinde tutarı 1.000.000 USD´yi (veya muadili para birimi) geçmeyecek şekilde ayni hak tesisi veya bunların üçüncü kişilere teminat gösterilmesi,

-2.000.000.-USD (İki Milyon Amerikan Doları) (dahil) ile 20.000.000.-USD'a kadar (Yirmi milyon Amerikan doları) arasındaki meblağda veya bu meblağların muadili bilumum para birimleri dahil olmak üzere; leasing ve/veya faktoring sözleşmeleri ve bu sözleşmelere ilişkin bilumum evrakların imzalanması dahil her türlü sözleşmenin imzalanması (Bankalar ve Finans Kuruluşları nezdinde yapılacak olan her türlü hazine, türev ve kredi işlemeleri ve bu işlemlere ilişkin sözleşme ve bilumum evrakın hazırlanması ve imzalanması hariç olmak üzere),

-2.000.000.-USD (İki Milyon Amerikan Doları) (dahil) ile 20.000.000.-USD'a kadar (Yirmi milyon Amerikan doları) arasındaki her meblağ ile ve bu meblağların fiili işlem günündeki TCMB Döviz satış kurundan çevrilerek, muadili diğer tüm para birimleri karşılığı tutarlardaki, şirketimizin bankalar nezdindeki hesaplarından gerçekleştirilecek havale ve transfer işlemleri, 

-50.000.000.-USD (Elli milyon Amerikan Doları) (dahil) ile 100.000.000.-USD'a kadar (Yüz milyon Amerikan Doları) arası meblağlar veya bu meblağların fiili işlem günündeki TCMB Döviz satış kurundan çevrilerek, muadili diğer tüm para birimleri olmak üzere şirketin kendi hesapları arasındaki havale ve transfer işlemleri, 

-30.000.000.-USD (Otuz milyon Amerikan Doları) (dahil) ile 50.000.000.-USD'a kadar (Elli milyon Amerikan Doları) arası meblağlar veya bu meblağların fiili işlem günündeki TCMB Döviz satış kurundan çevrilerek, muadili diğer tüm para birimleri olmak üzere Finans Kuruluşları ve Bankalar ile yapılacak olan her türlü hazine, türev işlemleri ve kredi işlemleri (kredilerin geri ödenmesi dahil) ve bu işlemlere ilişkin sözleşme ve bilumum evrakın hazırlanması ve imzalanması,

-1.000.000.-USD (Bir milyon Amerikan Doları) (dahil) ile 10.000.000.-USD'a kadar (On milyon Amerikan Doları) arası meblağlar veya bu meblağların fiili işlem günündeki TCMB Döviz satış kurundan çevrilerek muadili tutara kadar olan her türlü kıymetli evrak tanzimi,

-Şirketimizin herhangi bir limit sınırlaması olmaksızın kiralayan sıfatıyla imzalayacağı Finansal kiralama sözleşmelerine konu edilecek tüm Menkul ve Gayrımenkulleri takyidatlı veya takyidatsız olarak şirketimiz adına almak, bu konuda imzalanması gereken tüm sözleşmeleri imzalamak, ilgili finansal kiralama sözleşmelerini ilgili özel sicillerinde şerh etmek/terkin etmek, yine şirketimizin kiralayan sıfatıyla taraf olduğu sözleşmelerde finansal kiracılara yapılacak mülkiyeti devir işlemleri tahtında satım işlemlerini kiracılara karşı yapmak, bu konularda başkaları adına özel veya genel vekaletname düzenlemek, 

-Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın şirketimiz adına hareket etme, 
- Gayrimenkullerin veya gayrimenkul mahiyetindeki hakların satın alınması.
- Hisse senetlerinin alımı veya satımı, alımının veya satımının vaad ve taahhüt edilmesi,
- Sulh ve ibra olunması,
- Bu sirküler muhteviyatında hasren belirtilmeyen tüm hususların tanzim ve imzası,
- Yukarıdaki işlemlerle alakalı vekaletnamelerin düzenlenmesi.

3- Aşağıdaki işlemlerin şirket ilzamı için (A) grubu iki imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması ve imzalardan birisinin Genel Müdür Yardımcısı'na ait olması gerekmektedir.

- Başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine tesis edilmiş ve/veya tesis edilecek olan ipotek, iştira, vefa, sükna ve/veya üst hakkı gibi her türlü irtifak hakkından gayrimenkul mükellefiyetlerinden ve/veya diğer her türlü ayni ve şahsi hak tesis, tescil ettirmek, kira hakkı şerh ettirmek ve bu şerhleri kaldırmak, diğer her türlü ayni haklardan feragat edilmesi ve/veya fek edilmesi,

- 1.000.000.-USD'a kadar (Bir milyon Amerikan Doları) veya muadili tutara kadar olan her türlü kıymetli evrak tanzimi,

-2.000.000.-USD'a kadar (İki milyon Amerikan Doları) veya bu meblağların fiili işlem günündeki TCMB Döviz satış kurundan çevrilerek, muadili diğer tüm para birimleri karşılığı tutarlardaki; leasing ve/veya faktoring sözleşmeleri ve bu sözleşmelere ilişkin bilumum evrakların imzalanması dahil her türlü sözleşmenin imzalanması (Bankalar ve Finans Kuruluşları nezdinde yapılacak olan her türlü hazine, türev ve kredi işlemeleri ve bu işlemlere ilişkin sözleşme ve bilumum evrakın hazırlanması ve imzalanması hariç olmak üzere),

-2.000.000.-USD'a kadar (İki milyon Amerikan Doları) veya bu meblağların fiili işlem günündeki TCMB Döviz satış kurundan çevrilerek, muadili diğer tüm para birimleri karşılığı tutarlardaki; şirketimizin bankalar nezdindeki hesaplarından gerçekleştirilecek havale ve transfer işlemleri, 

-25.000.000.-USD (Yirmibeş milyon Amerikan Doları) (dahil) ile 50.000.000.-USD'a kadar (Elli milyon Amerikan Doları) arası meblağlar veya bu meblağların fiili işlem günündeki TCMB Döviz satış kurundan çevrilerek, muadili diğer tüm para birimleri olmak üzere şirketin kendi hesapları arasındaki havale ve transfer işlemleri, 

-10.000.000.-USD (On milyon Amerikan Doları) (dahil) ile 30.000.000.-USD´a kadar (Otuz milyon Amerikan Doları) arası meblağlar veya bu meblağların fiili işlem günündeki TCMB Döviz satış kurundan çevrilerek, muadili diğer tüm para birimleri olmak üzere Finans Kuruluşları ve Bankalar ile yapılacak olan her türlü hazine, türev işlemleri ve kredi işlemleri (kredilerin geri ödenmesi dahil) ve bu işlemlere ilişkin sözleşme ve bilumum evrakın hazırlanması ve imzalanması,

- Tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile T.C. Ekonomi Bakanlığı nezdinde yapılacak başvurular ve bu başvurular neticesinde imzalanması gereken bilumum evrak ve taahhütlerin imzalanması.

- Yukarıdaki işlemlerle alakalı vekaletnamelerin düzenlenmesi.

4-Aşağıdaki işlemlerin şirket ilzamı için biri (A) grubu olmak kaydıyla iki imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması gerekmektedir.

-1.000.000.-USD'a kadar (Bir milyon Amerikan Doları) veya bu meblağların fiili işlem günündeki TCMB Döviz satış kurundan çevrilerek, muadili diğer tüm para birimleri karşılığı tutarlardaki; leasing ve/veya faktoring sözleşmeleri ve bu sözleşmelere ilişkin bilumum evrakların imzalanması dahil her türlü sözleşmenin imzalanması (Bankalar ve Finans Kuruluşları nezdinde yapılacak olan her türlü hazine, türev ve kredi işlemleri ve bu işlemlere ilişkin sözleşme ve bilumum evrakın hazırlanması ve imzalanması hariç olmak üzere),

-1.000.000.-USD'a kadar (Bir milyon Amerikan Doları) veya bu meblağların fiili işlem günündeki TCMB Döviz satış kurundan çevrilerek, muadili diğer tüm para birimleri karşılığı tutarlardaki; şirketimizin bankalar nezdindeki hesaplarından gerçekleştirilecek havale ve transfer işlemleri, 

-25.000.000.-USD'a kadar (Yirmibeş milyon Amerikan Doları) veya bu meblağların fiili işlem günündeki TCMB Döviz satış kurundan çevrilerek, muadili diğer tüm para birimleri karşılığı tutarlardaki; şirketin kendi hesapları arasındaki havale ve transfer işlemleri, 

-10.000.000.-USD´a kadar (On milyon Amerikan Doları) veya bu meblağların fiili işlem günündeki TCMB Döviz satış kurundan çevrilerek, muadili diğer tüm para birimleri karşılığı tutarlardaki; Finans Kuruluşları ve Bankalar ile yapılacak olan her türlü hazine, türev işlemleri ve kredi işlemleri (kredilerin geri ödenmesi dahil) ve bu işlemlere ilişkin sözleşme ve bilumum evrakın hazırlanması ve imzalanması,

-1.000.000.-USD'a kadar (Bir milyon Amerikan Doları) veya muadili tutara kadar olan her türlü kıymetli evrak tanzimi,

- Herhangi bir rakam kısıtlanmasına tabi olmaksızın şirketimizin lehine düzenlenmiş kıymetli evrakın tahsili veya terhini ciro ile bankalara ciro edilmesi,

- Tahvil, hazine bonosu ve benzeri menkul kıymetlerin alımı satımı,

- Akreditif açılmasına mütealik talepname ve bunlara ait talimat mektupları ile kambiyo taahhütnamelerinin imzalanması,

- Tadilat, teyit ve mutabakat mektuplarının gönderilmesi,

- Tahsilat makbuzlarının imzalanması,

- Tüm Resmi daireler nezdinde düzenlenecek bilumum tutanakların imzası ve tebellüğ edilmesi.

5- Aşağıdaki işlemlerin şirketi ilzamı için herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması gerekir.

Faturaların, mektupların, dekontların, sirküler mektuplarının ve hesap özetlerinin, sigorta poliçelerinin ve zeyilnamelerinin, bordro, beyanname ve bildirgelerinin, elektrik, su, gaz, PTT, Devlet Demir ve Deniz Yolları ve trafik ile ilgili işlemlerin ve taahhüdü tazammum etmeyen, işlem ve yazışmaların yapılması, düzenlenmesi ve imzalanması,

6-Finansal Kiralama sözleşmesi kapsamında, satıcılar ile trafik ve gümrük müşavirlerine yapılacak ödemelerle sınırlı olmak kaydı ile; 50.000 USD (Elli bin Amerikan Doları)'na kadar veya bu meblağların fiili işlem günündeki TCMB Döviz satış kurundan çevrilerek hesaplanacak muadili tüm para birimleri karşılığı tutarlardaki işlemlerin icrası, bu kapsamda sipariş ve talimatlarının imzalanması, 

7- Üst derecedeki imza yetkilerinin alt derecedeki işlemlere ilişkin imza vaz etme hakları saklıdır.

GÖREV TANIMLARI 

BÖLÜM 1: GENEL MÜDÜRLÜK
GÖREV / UNVAN İMZA DERECESİ GÖREV TANIMI BAĞLI OLDUĞU GÖREV / UNVAN GÖREV YERİ GENEL MÜDÜRLÜK / ŞUBE
GENEL MÜDÜR YK
ÜYESİ- A
Şirketin vizyonu, misyonu doğrultusunda Yönetim Kurulunca belirlenen stratejinin icrası, yeni iş insiyatiflerinin belirlenmesi, şirketin icrai faaliyetlerinin ilgili mevzuat, ana sözleşme ve şirket Yönetim Kurulu kararları ile kendisine verilen yetkiler ile uyumlu olarak yönetilmesinden sorumludur. YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜRLÜK GENEL MÜDÜRLÜK
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI A Şirketin vizyonu, misyonu, stratejileri, ilgili mevzuat, ayrıca Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak, şirketin hedeflerine ulaşması için Genel Müdür liderliğinde sorumlu olduğu iş alanının ve kendisine bağlı birimlerin planlaması ve yönetilmesinden sorumludur. GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜRLÜK GENEL MÜDÜRLÜK
GENEL MÜDÜRLÜK BİRİM MÜDÜRÜ A Şirketin stratejileri doğrultusunda ve bağlı olduğu Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı'nın liderliğinde sorumlu olduğu iş biriminin yönetiminden, birim görevlerinin yerine getirilmesinin sağlanmasından sorumludur. Görev adları, görev noktasının üstlendiği sorumluluklara göre farklılaşabilir. Her Birim Müdürü faaliyetlerini, kendisine atanan imza derecesine uygun olarak gerçekleştirir. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜRLÜK GENEL MÜDÜRLÜK
YÖNETİCİ B Genel Müdürlük birimlerinde her bir birimce yürütülmekte olan faaliyetleri Birim Müdürü liderliğinde gerçekleştiren, yönetimindeki servisin çalışmalarını koordine eden ve denetleyen, her türlü birim görevlerinin yerine getirilmesinde Birim Müdürü'ne yardımcı olan kişidir.
Görev adları, birimler özelinde ve görev alınan servis tipine göre farklılaşabilir. Her Yönetici faaliyetlerini, kendisine atanan imza derecesine uygun olarak gerçekleştirir
BİRİM MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜRLÜK GENEL MÜDÜRLÜK
KIDEMLİ UZMAN B Genel Müdürlük birimlerinde her bir birimce yürütülmekte olan faaliyetleri Birim Müdürü ve Yönetici liderliğinde gerçekleştiren, her türlü birim görevlerinin yerine getirilmesinde Birim Müdürü'ne ve Yöneticiye yardımcı olan kişidir. Her Kıdemli Uzman faaliyetlerini, kendisine atanan imza derecesine uygun olarak gerçekleştirir BİRİM MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜRLÜK GENEL MÜDÜRLÜK
YÖNETİCİ
GÜVENLİK VE İDARİ İŞLER AMİRİ B İnsan kaynakları ve İdari İşler Biriminde; yürütlmekte olan İdari İşler fonksiyonlarını Birim Müdürü liderliğinde gerçekleştiren, yönetimindeki servisin çalışmalarını koordine eden ve denetleyen, her türlü birim görevlerinin yerine getirilmesinde Birim Müdürü'ne  yardımcı olan kişidir.
Güvenlik ve İdari İşler Amiri faaliyetlerini, kendisine atanan imza derecesine uygun olarak gerçekleştirir
BİRİM MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜRLÜK GENEL MÜDÜRLÜK
AVUKAT B Hukuk Biriminde yürütülmekte olan faaliyetleri Birim Müdürü liderliğinde gerçekleştiren, yönetimindeki servisin çalışmalarını koordine eden ve denetleyen, her türlü birim görevlerinin yerine getirilmesinde Birim Müdürü'ne yardımcı olan kişidir.
Her Avukat faaliyetlerini, kendisine atanan imza derecesine uygun olarak gerçekleştirir.
BİRİM MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜRLÜK GENEL MÜDÜRLÜK
BÖLÜM 2: ŞUBELER
GÖREV / UNVAN İMZA DERECESİ GÖREV TANIMI BAĞLI OLDUĞU GÖREV / UNVAN GÖREV YERİ GENEL MÜDÜRLÜK / ŞUBE
ŞUBE MÜDÜRÜ B Şubelerde görevli amir olup şubenin genel yönetiminden sorumludur. Her Müdür faaliyetlerini, kendisine atanan imza derecesine uygun olarak gerçekleştirir. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, GENEL MÜDÜRLÜK BİRİM MÜDÜRÜ >ŞUBE ŞUBE
ŞUBE YÖNETİCİSİ B Şubelerde, yürütülmekte olan faaliyetleri bağlı bulunduğu Müdür'ün liderliğinde gerçekleştiren ve tüm şube görevlerinin yerine getirilmesinde bağlı olduğu Müdür'e yardımcı olan kişidir. Her Yönetici faaliyetlerini, kendisine atanan imza derecesine uygun olarak gerçekleştirir GENEL MÜDÜRLÜK BİRİM MÜDÜRÜ/ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE ŞUBE
Biz Sizi Arayalım